Regulamin Zakupów

Regulamin

Definicje

 1. Kupujący: Użytkownik Sklepu, który złożył Zamówienie.
 2. Plik cookie: niewielki plik zawierający ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera/urządzenia Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy Użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki cookie przeglądarka może zostać rozpoznana przez witrynę. W plikach tych mogą być przechowywane preferencje Użytkownika i inne informacje o przebiegu odwiedzin Sklepu przez Użytkownika. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wybrać politykę akceptacji plików cookie, łącznie z ich całkowitym odrzucaniem.
 3. Sprzedawca: firma P.P.H.U. „Marzena” Marzena Zgółka – Zielińska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tyrmanda 3, kod pocztowy 54-608 Wrocław, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-101-59-68, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 200843 prowadząca sprzedaż produktów i usług w ramach Sklepu.
 4. Sklep: zbiór stron internetowych i narzędzi teleinformatycznych (serwis internetowy) dostępny pod adresem http://eagd.com.pl, zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Użytkownikom złożenie zamówienia na produkty prezentowane na stronach Sklepu.
 5. Umowa: umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, na podstawie Zamówienia, złożonego przez Użytkownika.
 6. Użytkownik: osoba korzystająca ze stron Sklepu.
 7. Zamówienie: złożenie przez Użytkownika oferty zakupu prezentowanych w Sklepie produktów i/lub usług za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem, wyposażonych w przeglądarkę stron internetowych oraz włączoną akceptację plików cookie lub/i anonimowego identyfikatora.
 4. Informacje podawane w trakcie korzystania ze Sklepu przez Użytkownika nie mogą mieć charakteru bezprawnego, a w szczególności nie mogą naruszać praw i dóbr osób trzecich.

Składanie zamówień

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie w trybie 24h/dobę, 7dni w tygodniu z zastrzeżeniem okresu przerw technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu prawidłowego złożenia Zamówienia Użytkownik powinien:
  • umieścić wybrane produkty/usługi w wirtualnym koszyku, a następnie zaakceptować swój wybór,
  • podać dane kontaktowe oraz adresowe w odpowiednim formularzu,
  • wybrać formę dostawy/odbioru zamówienia,
  • wybrać formę płatności
  • przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  • zatwierdzić Zamówienie,
 3. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłany list elektroniczny potwierdzający złożenie zamówienia oraz list podsumowujący złożone zamówienie. W przypadku stwierdzenia błędnych danych Użytkownik winien niezwłocznie, niepóźniej jednak niż następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia, poinformować o tym Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.
 4. Sprzedawca po sprawdzeniu poprawności złożonego zamówienia (z niniejszym Regulaminem), niezwłocznie niepóźniej jednak, niż następnego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego niezwłocznie, niepóźniej niż następnego dnia roboczego od momentu otrzymania Zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca, po poinformowaniu o tym Kupującego, dokona zwrotu ewentualnej przedpłaty na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub na wyraźne życzenie Kupującego, za pomocą przekazu pocztowego na wskazany adres.
 7. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik może dokonać w Sklepie rejestracji indywidualnego konta, w którym będą przechowywane:
  • jego dane adresowe,
  • dane korespondencyjne,
  • historia zamówień,
  • lista życzeń, umożliwiająca agregowanie ulubionych produktów,
  • w ramach konta możliwe jest śledzenie procesu realizacji złożonych zamówień.
 8. Konto Użytkownika nie jest konieczne do poprawnego złożenia zamówienia.
 9. Na życzenie Użytkownika założone wcześniej konto może zostać usunięte.
 10. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

Zapłata za zamówiony towar/usługę

 1. Opłaty za zamówione towary i usługi są realizowane przy pomocy udostępnionych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu formy płatności i poprzez udostępnione narzędzia płatnicze.
 2. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zapłatę za towar przy jego odbiorze po przez wybór odpowiedniej formy płatności w trakcie składania zamówienia.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ustalanej na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Koszty dostawy są podawane oddzielnie, zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i formy płatności.
 5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru/usługi wg cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Dostawa zamówionego produktu/usługi

 1. Wysyłka zamówionych produktów następuje w przypadku towarów dostępnych jest realizowana w dni powszednie za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zamówione produkty posiadające status "w magazynie" wysyłane są najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Produkty oznaczone jako dostępne "na zamówienie" wysyłane są w w terminie 3 - 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 4. Forma i sposób dostawy Zamówienia są wybierane przez Kupującego, w momencie składania Zamówienia, spośród opcji udostępnionych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia.
 5. Termin dostawy produktu wynika z terminu wysyłki zamówionych produktów oraz czasu dostawy zależnego od sposobu dostarczenia produktu/ów, który wskaże zamawiający.
 6. Czasy realizacji dla poszczególnych sposobów dostaw są udostępniane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w zakładce "Dostawa".
 7. W przypadku wybrania - jako formy płatności - przedpłaty, termin wysyłki jest liczony od momentu zaksięgowania przedpłaty na naszym koncie. Przedpłata jest jedną z możliwych form płatności za zamówienie i nie jest wymagana do jego realizacji.
 8. Dostawa następuje na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 9. Dostawa towaru realizowana jest metodą wybraną przez Kupującego spośród udostępnionych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. 
 10. W przypadku stwierdzenia zewnętrznego uszkodzenia paczki lub podejrzenia uszkodzenia przesyłki z innych przyczyn, Kupujący winien sprawdzić stan przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę lub odmówić jej przyjęcia i poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu, w miarę możliwości, odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.
 12. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy:
  • we wskazanym na stronach Sklepu punkcie lub punktach odbioru osobistego;
  • we wskazane przez Sprzedawcę na stronach Sklepu dni tygodnia;
  • w podanych na stronach Sklepu godzinach pracy punktu odbioru osobistego;
 13. O gotowości zamówionego towaru do odbioru osobistego Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, o ile w formularzu Zamówienia, jako formę dostawy wskazał odbiór osobisty.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamacje należy składać elektronicznie za pomocą listu e-mail lub pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Reklamacja winna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres korespondencyjny, podanie numer telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail przyspieszy proces komunikacji,
  • datę złożenia zamówienia i numer zamówienia na bazie, którego została zawarta Umowa lub numer dowodu zakupu,
  • datę stwierdzenia wady lub niezgodności z Umową,
  • dokładny opis przedmiotu reklamacji wraz z żądaniem Kupującego,
  • opis wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację,
 4. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego o ewentualnym sposobie dostarczenia towaru do ekspertyzy serwisowej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Moment zawarcia Umowy, możliwość odstąpienia od Umowy

 1. Momentem zawarcia Umowy jest przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, po uprzednim sprawdzeniu poprawności złożenia zamówienia przez Kupującego (m. in. podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych, zgodność z niniejszym Regulaminem).
 2. Fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji, a tym samym zawarcia Umowy zostanie potwierdzony listem e-mail wysłanym na wskazany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru/usługi.
 4. W celu skutecznego odstąpienia od Umowy Kupujący winien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu/usługi. Do celów spełnienia tego wymogu liczy się termin wysłania/przekazania informacji o woli odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący winien odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, otrzymany produkt wraz z oryginalnym opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wg niniejszego wzoru: "Wzór odstąpienia od umowy" lub skorzystanie z formularza zwrotu produktu dostępnego na stronie Sklepu.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 7. W przypadku dokonania przedpłaty za zamówienie Sprzedawca dokona zwrotu wszelkich należnych kwot Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego produktu.

Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi są przetwarzane przez Sprzedawcę i wskazane w niniejszym Regulaminie firmy w celu utrzymania funkcjonalności Sklepu i realizacji Zamówień, w celu analizy procesu zamówień i funkcjonowania Sklepu, w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika oraz w celach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy (w tym Sklepu). Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak do prawidłowego złożenia Zamówienia jest wymagane podanie niektórych danych osobowych, t.j.:
  • imię i nazwisko odbiorcy,
  • adres dostawy,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • adres e-mail.
 3. W trakcie użytkowania Sklepu automatycznie mogą być zbierane i przetwarzane następujące dane Użytkownika:
  • adres IP,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ przeglądarki internetowej,
  • rozdzielczość ekranu urządzenia służącego Użytkownikowi do korzystania ze Sklepu,
  • sposób wejścia do Sklepu,
 4. Dane powyższe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu analizy, ulepszania i poprawiania funkcjonalności Sklepu, procesu składania Zamówień i obsługi zawartej poprzez Sklep Umowy.
 5. Dane te zbierane są za pomocą narzędzia Google Analytics firmy Google Inc. i przekazywane tej firmie z zachowaniem polityki prywatności firmy Google oraz firmie hostingowej, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę.
 6. Użytkownik może, zablokować automatyczne zbieranie danych przez narzędzie firmy Google, instalując odpowiedni dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 7. Sklep wykorzystuje do prawidłowego funkcjonowania pliki cookie przesyłane do komputera/urządzenia Użytkownika. Funkcja ta może zostać zablokowana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, jednak w przypadku blokady plików cookie, zgodnie z ust. 3 Postanowień Ogólnych niniejszego Regulaminu, Sklep może funkcjonować nieprawidłowo.
 8. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie Newslettera i/lub informacji o promocjach i nowościach adres e-mail Użytkownika może zostać wykorzystany do przesłania zaakceptowanych treści na wskazany adres poczty elektronicznej. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, w tym celu powinien przesłać odpowiednią informację Sprzedawcy na piśmie lub skorzystać z udostępnionego, w ramach konta użytkownika, formularza.
 9. W momencie składania Zamówienia zbierane są dane osobowe umożliwiające jego realizację, tj.:
  Ponadto, w przypadku wyboru zapłaty za pomocą płatności on-line, płatności kartą kredytową lub debetową, e-przelewu mogą zostać zebrane następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • data urodzenia Użytkownika,
  • adres korespondencyjny lub/i wysyłkowy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • nr karty kredydowej/debetowej,
  • kod cvv,
 10. Wymienione wyżej dane będą wykorzystane w celu realizacji zamówienia i mogą zostać przekazane w części lub całości firmom realizującym dostawę oraz podmiotom realizującym proces płatności, w zależności od wybranych przez Kupującego opcji dostawy i płatności:
  • Poczcie Polskiej S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa (przesyłki pocztowe),
  • InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków (przesyłki pocztowe i obsługa przesyłek poprzez sieć paczkomatów InPost),
  • DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa (przesyłki kurierskie),
  • UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (przesyłki kurierskie),
  • brokerowi usług spedycyjnych SendIt Sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań (przesyłki kurierskie i pocztowe),
  • firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. [Transferuj.pl], ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań (obsługa płatności błyskawicznych),
  • firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (obsługa płatności błyskawicznych),
 11. Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
 12. W kwestiach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu, spowodowany czynnikami od niego niezależnymi, oraz za wynikające z tego powodu konsekwencje.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego obsługą techniczną i pracami konserwacyjnymi. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności:
  • przepisy Kodeksu cywilnego,
  • przepisy wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z póź. zm.).
  • przepisy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  • przepisy wynikające z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (z póź. zm.).
 2. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie zostaną rozstrzygnięte przez właściwy Sąd.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 roku.
 4. Treść Regulaminu obowiązującego do dnia 24.12.2014 roku [pobierz].
© eAGD 2017 - Powered By OpenCart.
Spolszczenie by SchematX